Friday, July 7, 2023

🇮🇱🇺🇞🇲🇫 Tefilat HaRav 7 TH

 


*תְּ×€ִלָּה מֵאֵת מוֹךֵנוּ הָךַב שֶׁ× ִּכְתְּבָה לְ×¢ַם יִשְׂךָאֵל לִךְ׀וּאָתוֹ*🇮🇱

בס"ד ךִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם כָּל יָכוֹל זַכַּ× ִי לוֹמַך ×¢ַל הָךַב תִּקּוּן הַכְּלָלִי 7 ×€ְּ×¢ָמִים בְּיוֹם לִךְ׀וּאַת הָךַב וְשֶׁהָךַב יִהְיֶה בָּךִיא בְּיָדַיִם בְּךַגְלַיִם בַּלֵּב וּבְךָאָה וּבְכָבֵד וְיִהְיֶה בָּךִיא וְשָׁלֵם וְיַ× ְהִיג אוֹתָנוּ לְעוֹלָם וָ×¢ֶד.

לִךְ׀וּאַת הָךַב אֱלִיעֶזֶך בֶּן ×¢ַטְיָא שׁליט"א


Yiddish

ת׀ילה ׀ון אונדזעך ׹בי געשךיבן ×€ֿאַך די מענטשן ׀ון ישךאל ×€ֿאַך זיין היילונג

 ×š×‘ונו של עולם, זאל איך האבן די זכות שו זאגן די ת׀לה כללית זיבן מאל א טאג ׀אך דעך ך׀ואה ׀ונעם ׹ב, אז עך זאל זיין געזונט אין די הענט, אין די ׀יס, אין האךץ, אין זיין ׹איה און אין זיין אויגן און אין  כּבֿוד, און עך זאָל זײַן געזונט און גאַ× ×¥ און אונדז ×€ֿי׹ן אויף אייביק און אייביק.

 ×€ֿאַך ך׀ואה שלימה ׹בי אליעזך בן עטיה שליט"א.


🇺🇞 Prayer from our Rabbi written for the people of Israel for his healing

Master of the Universe, may I have the merit to say the general prayer seven times a day for the healing of the Rabbi, that he may be healthy in his hands, in his feet, in his heart, in his sight, and in his honor, and that he may be healthy and whole and lead us forever and ever.

For the healing of Rabbi Eliezer ben Atiya shlita.


🇲🇫PriÚre de notre Rabbin écrite pour le peuple d'I sraël pour sa guérison

Maître de l'Univers, puis-je avoir le mérite de réciter la priÚre générale sept fois par jour pour la guérison du Rabbin, afin qu'il soit en bonne santé dans ses mains, dans ses pieds, dans son cœur, dans sa vue et dans son honneur, et qu'il soit en bonne santé et entier et qu'il nous guide pour toujours et à jamais.

Pour la guérison du Rabbin Eliezer ben Atiya shlita.

🇺🇞🇲🇫 23 Tamuz HaRamak Haqadosh

 


🇺🇞 The Divine Kabbalist, Rabbi Moshe of Cordovero – the Ramak, may his memory be a blessing.

Author of 'Tomer Devorah,' he passed away on the 23rd of Tammuz, in the year 5310.

The Ramak was born in the year 532, and he grew up and lived in Safed. In his youth, he studied the revealed Torah under the guidance of Rabbi Yosef Caro, may his memory be a blessing, and he studied the hidden Torah under his brother-in-law, the Kabbalist Rabbi Shlomo Alkabetz. He deeply delved into the wisdom of Kabbalah and drew from its wellspring. As he wrote in the introduction to his book 'Pardes Rimonim.'

Over the years, he had the privilege of teaching Torah and educating many students, including Rabbi Chaim Vital, who later compiled the writings of the Ari, and Rabbi Eliyahu De Vidas, the author of 'Reishit Chochmah.' Even the Ramah of Padua, may his memory be a blessing, regarded himself as the Ramak's brilliant student, exchanging letters with him from distant Italy.

The Holy Shelah, with his approval of the book 'Tomer Devorah,' wrote that if a person completes this book once a week or once a month, he is guaranteed to be a part of the World to Come. The Ramak received joyous feedback from the holy Arizal and the 'Divrei Chaim' of Satzan's study of his book, which became an elixir for healing from the terrible illness. He married the sister of Rabbi Shlomo Alkabetz and, at the age of twenty, began studying Kabbalah under his brother-in-law.

He was one of the four rabbis ordained by the Maharadiya in Birav. After several years, he became the head of a yeshiva in Safed. Among his students were Rabbi Chaim Vital, who later edited the writings of the Ari, and Rabbi Eliyahu De Vidas, the author of 'Reishit Chochmah.' When our Rabbi, the Arizal, arrived in Safed, he connected with the Ramak, and both delved deeply into the hidden wisdom, greatly influencing one another. From that day on, a covenant of love was formed between the Arizal and the Ramak, and the study of the Ramak's books by the Arizal has not ceased to this day. Some even consider this study as preceding the acceptance of the Arizal or as an expansion and elaboration.

The book associated with the Ramak is 'Pardes Rimonim,' which explains his Kabbalistic approach. In this book, the Ramak presents the essence of the Kabbalistic methods of the early Kabbalists, examines them, and resolves their differences. He also wrote a commentary on the Zohar called 'Or Yakar' and a book on ethics called 'Tomer Devorah,' based on the thirteen attributes.

On the 23rd of Tammuz, in the year 5310, at the age of forty-eight, Rabbi Moshe Cordovero returned his soul to its Source in the heavens. The fruits of his labor remain on the earth, as he entrusted the faithful hands of his widow and his son Gidalia, who, at the age of eight, would later reveal his works. After his passing, his associates also left: his brother-in-law Rabbi Shlomo Alkabetz, who had admitted him into the holy chamber of Kabbalah twenty-eight years prior, and his elderly teacher, the great and beloved Rabbi Yosef Caro, whose eulogizers said, "Here lies the ark of the Torah." Also among the mourners was a man in his thirties who arrived in Safed just a few months earlier and had the opportunity to enjoy the teachings of the departed and even see him as his master and teacher. He had the privilege of having righteous eyes that could see what others could not. Even here, when following his master's bier, he exclaimed, "A pillar of cloud going before his Ark." And regarding his teacher's Torah, he said, "Moshe is true, and his Torah is true in this transient world!" 

May his merit protect us, Amen!


🇲🇫 Le divin kabbaliste, le rabbin Moshe de Cordoue - le Ramak, que sa mémoire soit une bénédiction.

Auteur de 'Tomer Devorah', il est décédé le 23 du mois de Tammuz, en l'an 5310.

Le Ramak est né en l'an 532 et a grandi et vécu à Safed. Dans sa jeunesse, il étudia la Torah révélée sous la direction du rabbin Yosef Caro, que sa mémoire soit une bénédiction, et étudia la Torah cachée sous son beau-frÚre, le kabbaliste rabbin Shlomo Alkabetz. Il plongea profondément dans la sagesse de la Kabbale et en tira son inspiration, comme il l'écrivit dans l'introduction de son livre 'Pardes Rimonim'.

Au fil des années, il eut le privilÚge d'enseigner la Torah et d'éduquer de nombreux étudiants, dont le rabbin Chaim Vital, qui rassembla plus tard les écrits de l'Ari, et le rabbin Eliyahu De Vidas, l'auteur de 'Reishit Chochmah'. Même le Ramah de Padoue, que sa mémoire soit une bénédiction, se considérait comme l'étudiant brillant du Ramak, échangeant des lettres avec lui depuis l'Italie lointaine.

Le Saint Shelah, approuvant le livre 'Tomer Devorah', écrivit que si une personne termine ce livre une fois par semaine ou une fois par mois, elle est garantie de faire partie du Monde à Venir. Le Ramak reçut des retours joyeux de l'Ari saint et de l'étude de son livre par le 'Divrei Chaim' de Satzan, qui devint un élixir pour guérir de la terrible maladie. Il épousa la sœur du rabbin Shlomo Alkabetz et, à l'âge de vingt ans, commença à étudier la Kabbale sous la direction de son beau-frÚre.

Il était l'un des quatre rabbins ordonnés par le Maharadiya à Birav. AprÚs plusieurs années, il devint le chef d'une yeshiva à Safed. Parmi ses étudiants figuraient le rabbin Chaim Vital, qui édita plus tard les écrits de l'Ari, et le rabbin Eliyahu De Vidas, l'auteur de 'Reishit Chochmah'. Lorsque notre rabbin, l'Arizal, arriva à Safed, il entra en relation avec le Ramak et tous deux plongÚrent profondément dans la sagesse cachée, s'influençant mutuellement de maniÚre significative. À partir de ce jour, un pacte d'amour se forma entre l'Arizal et le Ramak, et l'étude des livres du Ramak par l'Arizal n'a cessé depuis lors. Certains considÚrent même cette étude comme précédant l'acceptation de l'Arizal ou comme une expansion et une élaboration.

Le livre associé au Ramak est 'Pardes Rimonim', qui explique son approche kabbalistique. Dans ce livre, le Ramak présente l'essence des méthodes kabbalistiques des premiers kabbalistes, les examine et résout leurs différences. Il écrivit également un commentaire sur le Zohar appelé 'Or Yakar' et un livre sur l'éthique appelé 'Tomer Devorah', basé sur les treize attributs.

Le 23 du mois de Tammuz, en l'an 5310, à l'âge de quarante-huit ans, le rabbin Moshe Cordovero rendit son âme à sa Source dans les cieux. Les fruits de son travail restent sur terre, car il confia les mains fidÚles de sa veuve et de son fils Gidalia, qui, à l'âge de huit ans, révélerait plus tard ses œuvres. AprÚs son décÚs, ses proches partirent également : son beau-frÚre, le rabbin Shlomo Alkabetz, qui l'avait admis dans la sainte chambre de la Kabbale vingt-huit ans auparavant, et son vieux maître, le grand et aimé rabbin Yosef Caro, dont les éloges disaient : "Ici repose l'arche de la Torah". Parmi les pleureurs se trouvait aussi un homme dans la trentaine qui était arrivé à Safed quelques mois plus tÃŽt et avait eu l'occasion de profiter des enseignements du défunt et même de le considérer comme son maître et son enseignant. Il eut le privilÚge d'avoir des yeux justes qui pouvaient voir ce que les autres ne pouvaient pas. Même ici, en suivant le cortÚge funÚbre de son maître, il s'écria : "Un pilier de nuée marchant devant son Arche". Et à propos de la Torah de son enseignant, il dit : "Moïse est vrai, et sa Torah est vraie dans ce monde transitoire !" 

Que son mérite nous protÚge Amen!Tomer Devorah HaYomi

🇺🇞🇲🇫 New story

 


🇺🇞 *Miracles Stories* 

My son had surgery on his appendix. Before the surgery, I contacted the offices of the holy institutions again, Shuvu Banim, to contribute on his behalf a 'redemption of the soul' so that everything would go well.

Thank God, the surgery was successful, and he recovered beautifully. I promised to call and share the good news and express gratitude to the blessed Name for His abundant kindness.

I also took upon myself to add and contribute a monthly stability teaching, with the help of God, so that the merit of the contribution to the righteous institutions will stand for him, and he will have long days of robust health forever. Amen... Thank you!

(N.K., Tel Aviv)"


🇫🇷 *Histoires de miracles* 

Mon fils a subi une intervention chirurgicale pour son appendice. Avant l'intervention, j'ai contacté à nouveau les bureaux des institutions saintes, Shuvu Banim, pour contribuer en son nom à une 'rédemption de l'âme' afin que tout se passe bien.

Dieu soit loué, l'opération s'est bien passée et il s'est bien rétabli. J'ai promis d'appeler et de partager la bonne nouvelle et d'exprimer ma gratitude envers le Nom béni pour Sa grande bonté.

J'ai aussi pris sur moi d'ajouter et de contribuer un enseignement mensuel sur la stabilité, avec l'aide de Dieu, afin que le mérite de la contribution aux institutions justes lui profite et qu'il ait de longs jours de santé robuste pour toujours. Amen... Merci!

(N.K., Tel Aviv) _LeRefuah veleHatzlacha HaRav Eliezer ben Etiah Berland 

3TH/PN + Nishmas Kol Chai_

🇺🇞🇲🇫 #470 לִזְכּוֹת לִךְאוֹת אֶת ה' ×€ָּ× ִים בְּ×€ָ× ִים וְלִזְכּוֹת לְלֵידָה קַלָּה וּתְגַלֶּה לִי אֶת שַׁ×¢ַך הַ× '

 


🇺🇞 #470 In the merit of seeing the face of Hashem face to face and in the merit of an easy childbirth, reveal to me the gate of the 50th Gate.

Please Hashem, through the merit of our holy and awesome master, our master Rabbi Shimon, son of Simcha, son of Feiga, reveal to me the gate of the 50th Gate, and may I merit an easy childbirth, through the merit of "Eternal One of Israel, He will neither deceive nor relent", for "Man is not like Hashem to change His mind".

Our Father, our King, elevate the horn of Your people Israel, "God is perfect in His ways; all His paths are just", "and the verse will be fulfilled in me: 'And there will be lights in the expanse of the heavens'".

And through the merit of Hashem Echad, "His head will turn halfway", through the merit of "Eternal One of Israel", and may I merit to be like a bride among her companions, adorned and beautiful, and may I merit to see the face of Hashem face to face, as it is written, "When will I come and appear before God?", "Your sons will recognize and know that it is from You, their rest will be holy and they will sanctify Your name".


🇲🇫 #470 Avoir le mérite de voir le visage de l'Éternel face à face et au mérite d'un accouchement facile, révÚle-moi la porte du 50Úme Portail.

S'il te plaît, Éternel, grâce au mérite de notre maître saint et redoutable, notre maître Rabbi Shimon, fils de Simcha, fils de Feigue, révÚle-moi la porte du 50Úme Portail et puissé-je mériter un accouchement facile, grâce au mérite de "l'Éternel d'Israël qui ne ment pas et ne se repend pas", car "l'homme n'est pas comme Dieu pour changer d'avis".

Notre PÚre, notre Roi, élÚve la corne de ton peuple Israël, "Dieu est parfait dans Ses voies ; toutes Ses voies sont justes", "et le verset se réalisera en moi : 'Et il y aura des luminaires dans l'étendue du ciel'".

Et grâce au mérite d'Hashem Echad, "Sa tête se tournera à moitié", grâce au mérite de "l'Éternel d'Israël", et puissé-je mériter d'être comme une mariée parmi ses compagnes, parée et belle, et puissé-je mériter de voir le visage de l'Éternel face à face, comme il est écrit : "Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu ?", "Tes fils reconnaîtront et sauront que c'est de Toi, leur repos sera saint et ils sanctifieront Ton nom".


LeRefuah veleHatzlacha HaRav Eliezer ben Etiah Berland shlita 

3TH/PN + Nishmas Kol Chai 


🇺🇞🇲🇫 #208 Mériter d'être un nourrisson qui renaît à chaque instanr

 🇺🇞 To merit being like an infant who is born anew at every moment

Master of the world, Who can do everything, 

grant me to purify my face through gazing at the countenance of the Tzadik,

and to study the Guemara Shas, as it is written in the Torah 27, please, Hashem, 

"Who breathes life into all living things",

may the verse be fulfilled in me: 

"He makes His angels winds, His servants flames of fire",

grant me to cool all the warmth within me, through passionate words, like fiery coals, in the aspect of "The heat in my heart ignites a fire; I spoke with my tongue", only through fervent words, like streams of fire, is it possible to cool the heat of the other side that is in the heart,

and through this, the general desire will completely disappear from us, and we will merit to be like an infant who is born anew at every moment,

and we will merit to depart from Aramaic speech and ascend to the holy tongue,

and through this, may the complete redemption come swiftly in our days Amen.


🇲🇫 Pour mériter d'être comme un nourrisson qui renaît à chaque instant

Maître du monde, Toi qui peux tout faire,

accorde-moi de purifier mon visage en contemplant le visage du Tzadik,

et d'étudier la Guemara Shas, comme il est écrit dans la Torah 27, s'il te plaît, Hashem,

"Qui donne souffle de vie à toutes choses vivantes",

que le verset s'accomplisse en moi :

"Il fait de ses anges des vents, de ses serviteurs des flammes de feu",

accorde-moi de refroidir toute chaleur en moi, à travers des paroles passionnées, comme des braises ardentes, dans l'aspect de "La chaleur dans mon cœur allume un feu ; j'ai parlé de ma langue", seulement à travers des paroles ferventes, comme des flots de feu, il est possible de refroidir la chaleur de l'autre cÃŽté qui est dans le cœur,

et à travers cela, le désir général disparaîtra complÚtement de nous, et nous mériterons d'être comme un nourrisson qui renaît à chaque instant,

et nous mériterons de nous éloigner de la langue araméenne et de monter vers la langue sainte,

et à travers cela, que la rédemption complÚte vienne rapidement en nos jours Amen.


🇺🇞🇲🇫 18 Tamuz Rabbi Shimon Shamash Rabbeinu

 18 Tamuz Rabbi Shimon Shamash Rabbeinu Haqadoch veHaNorah 


🇺🇞 Master of the world, all-powerful, there is nothing that can be withheld from You. 

Grant me to pour out my heart before You like water, and to serve You day and night with sincerity and simplicity. 

And may You grant us with Your abundant kindness the perfection of sacred knowledge, and enable us to perform good and pleasing deeds in Your eyes. 

Open our minds to true enlightenment, so that we may truly behold the splendor of the true righteous ones, as You opened the eyes of Rabbi Shimon Shamash Rabbeinu Haqadoch veHaNorah, our holy and awesome master, who merited to serve and see the light of our holy and awesome master, shining in all worlds, certainly in this world. 

And may we, through this, merit to fear and love You in perfection, and unite our hearts in love and fear of Your name in truth and complete perfection, from now and forever. 

And through this, may we be like Rabbi Shimon, drawing close in truth to our holy and awesome master, serving Him in all ways and truly beholding the glory of our holy and awesome master in this world and the world to come. 

And may You always reveal to me Your true will at every moment, and through this, draw upon us fear and love in perfection, just as Rabbi Shimon merited to truly love You with all our hearts and souls. 

Please, hear our prayer, hear our cry, hear our plea, hear our sigh. 

Hear the voice of our prayers with mercy, and fulfill our request for Your sake and not for ours. 

And may we merit, through the merit of Rabbi Shimon, to truly pray with self-surrender, with every word and letter, and may we feel how each letter in prayer surrounds us and embraces us (Torah 65). 

And may we merit, through this, to touch the holy heights to attain the level of Rabbi Shimon Chsmash Rabbeinu Haqadoch, our holy master, to truly serve our master, and through this, may we merit to recite many songs, praises, prayers, and supplications before You, until we are included in all Your holy and awesome names. 

And through this, may the promise of our holy and awesome master be fulfilled in us, and may we attain the level of our holy and awesome master, who assured us just like me. 

And may we merit to bring forth wonders, miracles, and extraordinary phenomena in the world.


🇲🇫 Maître du monde, tout-puissant, rien ne peut t'être refusé. 

Accorde-moi de répandre mon cœur devant Toi comme l'eau, et de te servir jour et nuit avec sincérité et simplicité. 

Et que Tu nous accordes, par Ta grande bienveillance, la perfection de la connaissance sacrée, et nous permettes d'accomplir des actions bonnes et agréables à Tes yeux. 

Ouvre notre esprit à la vraie illumination, afin que nous puissions réellement contempler la splendeur des vrais justes, comme Tu as ouvert les yeux du Rabbi Shimon Shamash Rabbeinu Haqadoch veHaNorah, notre maître saint et redoutable, qui a mérité de servir et de voir la lumiÚre de notre maître saint et redoutable, brillant dans tous les mondes, certainement dans ce monde. 

Et puissions-nous, grâce à cela, mériter de Te craindre et de T'aimer dans la perfection, et unir nos cœurs dans l'amour et la crainte de Ton nom, dans la vérité et la perfection totale, à partir de maintenant et pour toujours. 

Et par cela, puissions-nous être comme le Rabbin Shimon, nous rapprochant en vérité de notre maître saint et redoutable, Le servant de toutes les maniÚres et contemplant véritablement la gloire de notre maître saint et redoutable dans ce monde et dans le monde à venir. 

Et puisses-Tu toujours me révéler Ta vraie volonté à chaque instant, et par cela, susciter en nous la crainte et l'amour dans la perfection, tout comme le Rabbi Shimon a mérité de T'aimer vraiment de tout son cœur et de toute son âme. S'il Te plaît, entends notre priÚre, entends notre cri, entends notre supplication, entends notre soupir. 

Entends la voix de nos priÚres avec miséricorde, et exauce notre demande pour Ton bien et non pour le nÃŽtre. 

Et puissions-nous mériter, par le mérite du Rabbi Shimon, de vraiment prier avec abandon de soi, avec chaque mot et chaque lettre, et puissions-nous ressentir comment chaque lettre dans la priÚre nous entoure et nous embrasse (Torah 65). 

Et puissions-nous mériter, grâce à cela, d'atteindre les hauteurs sacrées pour atteindre le niveau du Rabbi Shimon Shamash Rabbeinu Haqadoch, notre saint maître, pour le servir véritablement, et par cela, puissions-nous mériter de réciter de nombreux chants, louanges, priÚres et supplications devant Toi, jusqu'à ce que nous soyons inclus dans tous Tes noms saints et redoutables. 

Et par cela, puisse s'accomplir la promesse de notre saint et redoutable maître en nous, et puissions-nous atteindre le niveau de notre saint et redoutable maître, qui nous a assuré comme moi. 

Et puissions-nous mériter d'accomplir des merveilles, des miracles et des phénomÚnes extraordinaires dans le monde.


LeRefuah veleHatzlacha HaRav Eliezer ben Etiah Berland shlita 

3TH/PN + Nishmas Kol Chai 

Thursday, July 6, 2023

🇺🇞🇲🇫 Divrei HaRav Nachman Stolin - Pinchas

 


אח׹ חטא זמ׹י בן סלוא, ׀ך׊ה מג׀ה בישךאל ומתו כד' אלף מעךב 

׹ב שנתעךבבו בישךאל על ידי שנשאו נשים משבט שמעון.

׀נחס קינא לה' וה׹ג את זמ׹י ולאח׹ מכן עמד בת׀ילה וביטל ח׹ון 

אף ה' ועל ידי זה נע׊ךה המג׀ה.

מיד לאח׹ מכן נשטווה משה למנות את ישךאל.

שואל מוה׹נ"ת לשם מה נועד המניין וה׹י גלויים וידועים ל׀ניו 

יתבךך כל ב׹ואי עולם?

המנין נועד בכדי לעוךך כוח הנ׀ש של כייא מישךאל בכדי להאי׹ בהם 

את נקודתם הטובה ועי"ז לעוךךם ולחזקם ולהודיע להם חיבתם ל׀ני 

המקום השכן אַתֶּם בְּתוֹךְ טָמְאֹתָם: ואינו מש מלחבבם, גם לאח׹ 

החטא.

נסביך-קלי׀ת בלעם נמ׊את בכל דו׹ ודו׹ והיא מזיקה מאוד בגויי׹ 

על ידי דיבו׹ים ׀גומים של המשוקעים בתאוות ניאוף, החולקים על 

השדיק בחינת משה, כי כל שדיקי האמת שהם בחינת משה, כל כוחם 

הוא ב׀יהם, על ידי שמאיךים וממשיכים נקודות טובות שיש בכל אחד 

מישךאל, על ידי דיבו׹ ׀יהם הקדוש.

ובלעם הךשע וסייעתו הם בה׀ך ממש מהדיבו׹ים של השדיק.

בכדי להנשל מלשמוע ומלדב׹ דיבו׹ים ךעים של לי׊נות וךכילות 

ולשון הךע, דיבו׹ים בטלים וניבול ×€×”, ב׀ךט כשמדבךים על השדיקי 

אמת ואנשיהם הכשךים- על ידי שמתגבך ומח׀ש ומושא את הנקודה 

הטובה שיש בכל אחד מישךאל, שהוא החלק אלוה ממעל שיש בכל 

אחד, ששם מאי׹ה נקודת השדיק יסוד עולם. עי''ו בו׹ח ממחלוקות 

ומה׊ךות...

כל יהודי שזוכה לה׹ים ולהגביה את נקודת הבחי׹ה שלו ×¢"י כל 

התגבךות והתגבךות, בכח לימוד התוךה והת׀ילה ומעשיו הטובים, 

זוכה לעלייה גדולה.

בזמן עלייתו הוא הו׹ג את היש׹ הךע שהיה במד׹גה הקודמת ומיד 

מגיע אליו יש׹ הךע חדש, שהוא גדול מקודמו כמ"ש: כל הגדול מחב׹ו 

יש׹ן גדול ממנו, התוקף במחשבות ךעות וקטנות המוחין.

המשב הזה מכונה בשם 'י׹ידה לשו׹ך "עלייה".

 ×”מחשבות הךעות בדיבו׹ים ךעים ה׀וגמים מאוד בנ׀שו, שיכולים לעקךו

משני עולמות...

לקום מנ׀ילתו ש׹יך להתחבך לאו׹ של גי נקודות:

נקךת השלהינשדיקים ולהתדבק בע׊ותיהם.

נקודת החב׹- להתחבך לכח ההתגבךות של כל יהודי, כי בכל יהודי יש

נקודת השדיק שבכוחה זוכה להתגבך על יש׹ו...

ונקודת ע׊מן- בהתבודדות לח׀ש בע׊מו את נקודות ההתגבךות,

וכשמו׊א בע׊מו נקודות טובות וחשובות, בכך מחזק את נ׀שו ומגבי׹ את

או׹ה.

וזה מה שמובא ב׀ךשתנו – עם ישךאל עומדים להכנס לאךץ ישךאל

ולעלות לד׹גה עליונה. בכך הם ה׹גו את יש׹ם הךע הישן והזקו, וזכו

להעלות את כח בחיךתם למד׹גה חדשה...

מיד הגיע אליהם יש׹ הךע החדש והט׹י שממנו הגיעו ה׀יתויים החדשים

והמתחדשים, כדוגמת בנות מדין המו׀קךות על ידי אביהם, על מנת

להכשיל את עם ישךאל בעין ולג׹ום ׀יךוד בלבבות ובכך לג׹ום להסתךת

×€× ×™ ה'.

כשלא עמדו בנסיון ונכשלו - מיד ׀ך׊ה המג׀ה הנו׹אה, שקי׀חה את

חייהם של עשךים ואךבעה אלף מישךאל. על אף ש׀נחס השדיק ע׊ך את

המג׀ה, אבל הסכנה הגדולה המוחשית והמיידית עדיין היתה מךח׀ת על

ךאשיהם... ומה היא? שעתה אח׹י הנ׀ילה הנו׹אה והמבוזה מאוד, שלא

יתגבך עליהם הייאוש והך׀יון...

ולכן משווה השיית את משה למנות את ישךאל, כךועה המונה את

עדךו חביבו בכל שעה... ובכך ללמדם את הד׹ך העולה בית ה', לח׀ש

ולמשוא בע׊מם ובכלל ישךאל את נקודתם הטובה, נקודת השדיק

שבכ''א, שהיא חלק אלוק ממעל ממש, ששם שוךה או׹ האהבה

הקדושה, שבה לא מגיע שום ׀גם וקלקול!

×¢"י שעמ'י מחזקים את ע׊מם "בנקודת הסגול, הם לא יתייאשו לעולם

מלהתקךב אל אביהם שבשמים גם כשנ׀לים להיכן שנ׀לים, ויחזקו את

נ׀שם תמיד להתחזק ולעמוד באמונתם.

וזוהי ד׹ך נ׀לאה להשליח בעבודת ה' במשך כל ימי חיי האדם, אם ישים

לבו היטב למה שנאמך כאן אזי ייטב לו בזה ובבא לנשח. א.כ.י.׹במשב הזה ישנה סכנה שלא יכשל ויושיא את

🇺🇞 After the sin of Zimri ben Salu, a plague broke out in Israel, and 24,000 people died as a result. This occurred when women from the tribe of Shimon were involved. Pinchas zealously took action and killed Zimri. Afterwards, he stood in prayer and appeased the anger of God, and through this, the plague was halted. Immediately following this, Moses was commanded to take a census of the Israelites.

One may ask, why was the institution of prayer established when it is well known and evident to Him, blessed be He, the Creator of the world and all its inhabitants?

The purpose of prayer is to awaken the spiritual energy of the individual from within the people of Israel in order to illuminate their inherent goodness. This, in turn, arouses and strengthens them and makes them aware of their love for the dwelling of the Divine Presence, even amidst their impurities. Prayer does not elevate them because of their merits, even after sin.

We can explain that the impure husk of Balaam exists in every generation, and it causes great damage through the distorted speech of those who are immersed in lustful desires. They denigrate the righteous, who represent the aspect of Moses. All the power of the true righteous individuals lies in their speech. Through their holy words, they illuminate and draw forth the good points that exist within every individual of Israel.

On the other hand, the wicked Balaam and his accomplices are the complete opposite of the righteous in their speech. In order to protect oneself from hearing and speaking negative words of mockery, gossip, lashon hara (evil speech), idle talk, and slander, especially when speaking about true righteous individuals and their righteous actions, one should strengthen oneself and search for and find the good point that exists within every individual of Israel, which is the godly part from above that exists within each person, where the foundation of the righteous person's point of the world is illuminated. Thus, one escapes from disputes and troubles.

Any Jew who is privileged to elevate and uplift his chosen point through continuous growth and improvement, through the power of Torah study, prayer, and good deeds, will merit great ascension. At the time of his ascent, he destroys the evil inclination that existed in the previous level, and immediately a new evil inclination, greater than the previous one, comes to him. This is what is meant by the saying: "Anyone greater than his fellow, his inclination is greater than him," which attacks with evil and negative thoughts.

This situation is referred to as a "descent for the purpose of ascent." In this state, there is a danger that one may stumble and be led astray, thus causing harm.

Negative thoughts and harmful speech greatly damage one's soul, which can uproot him from two worlds...

To rise from his fall, one needs to connect to the light of three points:

The rescue point of the righteous and cling to their advice.

The point of connection - to connect to the inner strength of every Jew, for within every Jew there is a righteous point that can overcome his evil inclination...

The self point - in solitude, to search within oneself for points of strength, and when finding good and important points, strengthen one's soul and increase its light.

This is what is illustrated in our portion - as the children of Israel were about to enter the land of Israel and ascend to a higher level. In doing so, they overcame their old and weakened evil inclination and merited to elevate their power of choice to a new level...

Immediately, the new and fresh evil inclination came upon them, bringing new and renewed temptations. For example, the Midianite women, who were sent by their fathers to entice the people of Israel, causing division in their hearts and hiding the face of God.

When they failed the test and stumbled, a terrible plague broke out, taking the lives of twenty-four thousand Israelites. Although Pinhas the righteous stopped the plague, the tangible and immediate danger still lingered over them... And what was it? The aftermath of the terrible and disgraceful fall, where despair and weakness could have prevailed...

Therefore, it was commanded to Moses to take a census of the Israelites, like a shepherd who counts his beloved flock at all times... And through this, they were taught the path of ascending to the house of God, to search and find within themselves and within the community of Israel their good point, the righteous point within them, which is a divine part from above, where the light of holy love resides, untouched by any defect or corruption.

By strengthening themselves with the "segulah point," they will never despair of approaching their Heavenly Father, even when they fall to wherever they fall, and they will always strengthen their souls to stand firm in their faith.

This is a wonderful way to succeed in the service of God throughout one's life. If one pays close attention to what is stated here, he will benefit from it and succeed forever. Amen, may it be His will.


🇲🇫 AprÚs le péché de Zimri ben Salou, une épidémie éclata en Israël et 24 000 personnes en moururent. Cela se produisit lorsque des femmes de la tribu de Siméon furent impliquées. Pinhas agit avec zÚle et tua Zimri. Ensuite, il se tint en priÚre et apaisa la colÚre de Dieu, ce qui mit fin à l'épidémie. Immédiatement aprÚs cela, Moïse reçut l'ordre de faire le recensement des Israélites.

On peut se demander pourquoi l'institution de la priÚre a été établie alors qu'elle est bien connue et évidente pour Lui, béni soit-Il, le Créateur du monde et de tous ses habitants ?

Le but de la priÚre est d'éveiller l'énergie spirituelle de l'individu à partir du peuple d'Israël afin d'illuminer sa bonté inhérente. Cela suscite en lui une conscience et une force accrues, et lui fait prendre conscience de son amour pour la demeure de la Présence Divine, même au milieu de ses impuretés. La priÚre ne l'élÚve pas en raison de ses mérites, même aprÚs le péché.

Nous pouvons expliquer que l'écorce impure de Balaam existe dans chaque génération, et elle cause de grands dommages à travers les paroles déformées de ceux qui sont immergés dans les désirs luxurieux. Ils dénigrent les justes, qui représentent l'aspect de Moïse. Tout le pouvoir des véritables justes réside dans leurs paroles. Par leurs mots sacrés, ils illuminent et font émerger les points positifs qui existent en chaque individu d'Israël.

D'autre part, le méchant Balaam et ses complices sont totalement opposés aux justes dans leur parole. Afin de se protéger contre l'écoute et la prononciation de paroles négatives de moquerie, de commérages, de médisances, de paroles vaines et de calomnies, en particulier lorsqu'il s'agit des véritables justes et de leurs actions justes, on devrait se fortifier et chercher et trouver le bon point qui existe en chaque individu d'Israël, qui est la partie divine d'en haut qui réside en chaque personne, où se trouve la fondation du juste et son point d'origine dans le monde. Ainsi, on s'éloigne des disputes et des problÚmes.

Tout Juif qui a le privilÚge d'élever et de sublimer son point choisi grâce à une croissance et une amélioration continues, par le pouvoir de l'étude de la Torah, de la priÚre et des bonnes actions, méritera une grande ascension. Au moment de son élévation, il détruit l'incitation au mal qui existait au niveau précédent, et immédiatement une nouvelle incitation au mal, plus grande que la précédente, se présente à lui. C'est ce que signifie le dicton : "Quiconque est plus grand que son prochain, son inclination est plus grande que lui", qui attaque avec des pensées mauvaises et négatives.

Cette situation est appelée "descendre pour mieux monter". Dans cet état, il y a un danger de trébucher et de se laisser entraîner, ce qui causerait des dommages. C'est pourquoi il est important de se prémunir contre l'écoute et la propagation de paroles néfastes telles que la moquerie, la médisance, les paroles vaines et la diffamation, surtout lorsqu'elles visent les véritables justes et leurs actions justes. Au contraire, il faut renforcer sa propre force intérieure et chercher à découvrir et à mettre en lumiÚre le bon en chaque individu d'Israël, la part divine qui réside en chacun, la source de la lumiÚre du juste.

Ainsi, on peut se préserver des conflits et des difficultés. Tout Juif qui parvient à élever et à exalter son point choisi par un engagement continu, en se consacrant à l'étude de la Torah, à la priÚre et aux bonnes actions, connaîtra une ascension considérable. Lors de cette ascension, il surmonte l'inclination au mal qui prévalait à un niveau antérieur, mais aussitÎt une nouvelle inclination au mal, plus puissante que la précédente, se manifeste. Cela est exprimé dans le proverbe : "Celui qui est plus grand que son prochain a une plus grande inclinaison que lui", qui se manifeste par des pensées malveillantes et destructrices.

Ce processus est appelé "descendre pour mieux monter". Pendant cette période, il est crucial de ne pas trébucher et de ne pas succomber aux tentations qui pourraient nuire à notre élévation spirituelle. En maintenant une vigilance constante, en nous consacrant à l'étude de la Torah, à la priÚre et à l'accomplissement de bonnes actions, nous pourrons continuer à progresser et à nous rapprocher de notre essence divine.

Il est essentiel de cultiver la sensibilité à l'égard des mots que nous prononçons, en évitant les paroles négatives, les calomnies et les ragots. En trouvant et en exprimant les aspects positifs des autres et en construisant des paroles de bonté et d'encouragement, nous contribuons à élever le niveau de sainteté dans le monde.

En somme, dans notre parcours spirituel, nous devons rester vigilants face aux influences négatives et renforcer notre connexion avec la sainteté et la pureté intérieure. Cela se fait par la priÚre, l'étude de la Torah, la réflexion sur nos actions et la recherche du bien en chaque individu. Ainsi, nous pourrons progresser sur la voie de l'élévation et éviter les chutes dans les piÚges de l'inclination au mal.

Les pensées négatives et les paroles nuisibles portent un grand préjudice à l'âme, pouvant la déraciner de deux mondes...


Pour se relever de sa chute, il est nécessaire de se connecter à la lumiÚre de trois points :


Le point de secours des justes et s'attacher à leurs conseils.

Le point de connexion - se relier à la force intérieure de chaque Juif, car en chaque Juif réside un point juste capable de surpasser sa mauvaise inclination...

Le point de soi - dans la solitude, chercher en soi les points de force et, lorsqu'on les trouve, renforcer son âme et accroître sa lumiÚre.

C'est ce qui est illustré dans notre portion - alors que les enfants d'Israël s'apprêtaient à entrer dans la terre d'Israël et à atteindre un niveau supérieur. En le faisant, ils ont surmonté leur ancienne et affaiblie mauvaise inclination, méritant ainsi d'élever leur pouvoir de choix à un niveau nouveau...

Immédiatement aprÚs, la nouvelle et fraîche mauvaise inclination est apparue, apportant de nouvelles tentations et renouvelant les anciennes. Par exemple, les femmes madianites, envoyées par leurs pÚres pour séduire le peuple d'Israël, semant la division dans leurs cœurs et masquant la face de Dieu.

Lorsqu'ils ont échoué à l'épreuve et ont trébuché, une terrible épidémie a éclaté, emportant la vie de vingt-quatre mille Israélites. Bien que le juste Pinhas ait mis fin à l'épidémie, le danger tangible et immédiat planait toujours au-dessus d'eux... Et qu'était-ce ? Les conséquences de la terrible et honteuse chute, où le désespoir et la faiblesse auraient pu prévaloir...

C'est pourquoi il a été commandé à Moïse de procéder à un recensement des Israélites, tel un berger qui compte son cher troupeau à tout moment... Et ainsi, ils ont appris le chemin de l'ascension vers la maison de Dieu, cherchant et trouvant en eux-mêmes et dans la communauté d'Israël leur bon point, le point juste en eux, qui est une part divine venue d'en haut, où réside la lumiÚre de l'amour saint, préservée de tout défaut ou corruption.

En se fortifiant avec le "point segoula", ils ne désespéreront jamais de s'approcher de leur PÚre céleste, même lorsqu'ils tombent où qu'ils tombent, et ils renforceront toujours leur âme pour rester fermes dans leur foi.

C'est une merveilleuse façon de réussir dans le service de Dieu tout au long de sa vie. Si l'on prête une attention particuliÚre à ce qui est énoncé ici, on en tirera profit et on réussira pour toujours. Amen, que cela soit Sa volonté.


LeRefuah veleHatzlacha HaRav Eliezer ben Etiah Berland shlita 

Nessiah Tovah Al Kol Olam koulo always ממש